Podmínky používání nákupní galerie Diomi.cz

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností 13 bytes, s.r.o, se sídlem Čatára Nebiljaka 499/2, 089 01 Svidník, IČO: 47 622 717, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 30008/P (dále jen "poskytovatel") a třetími osobami (dále jen "uživatel") vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen "smlouva o poskytování služeb") uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese https://www.diomi.cz (dále jen "webová stránka").
 • 1.2. Znění podmínek používání může poskytovatel měnit průběžně. Změny nabývají účinnosti v okamžiku jejich zveřejnění na webové stránce.
 • 1.3. Diomi® není internetovým obchodem a neodpovídá za nesrovnalosti v případě odlišného obsahu v porovnání s poskytnutými údaji od partnerů. Informace zveřejněné na webové stránce jsou pouze informativní. Před každým realizovaným nákupem doporučujeme zkontrolovat údaje na stránkách internetového obchodu včetně obchodních podmínek stanovených třetími stranami za které Diomi® nenese odpovědnost.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1. Podmínky služby

 • 2.1.1 Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že její poskytování brání překážky na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Poskytovatel tak nemusí službu poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahem vyšší moci.
 • 2.1.2. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

2.2. Využívání služby

 • 2.2.1. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit použití služby třetím osobám.
 • 2.2.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelům. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
 • 2.2.3. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby se znemožnila nebo omezila provoz serveru poskytovatele, na kterém se služba provozuje, ani provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocný třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval dalších zákazníků poskytovatele v používání služby nebo jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém se služba provozuje, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 • 2.2.4. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení ani postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu nebo dalších uživatelů internetu.

3. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • 3.1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do počítačových programů nebo používat počítačové programy, jejichž vykonavatelem majetkových práv nebo uživatelem je poskytovatel.
 • 3.2. Poskytovatele ve vztahu k uživateli nevážou žádné kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Ochrana osobních údajů

 • 4.1. Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a provozovatelem nebo uskutečnit provozovatelem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "nařízení").
 • 4.2. Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a provozovatelem nebo provedení opatření ze strany provozovatele před uzavřením takové smlouvy.
 • 4.3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 • 4.4. Provozovatel bude zpracovávat vaše osobní údaje po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy a po dobu nezbytnou pro účely ukládání podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejvýše však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 • 4.5. Uživatel má možnost udělit bezpodmínečný souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami na adresu uživatele. Zároveň má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • 4.6. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby tvořící koncern, osoby zajišťující marketingové služby pro provozovatele, osoby zajišťující provoz marketingových platforem s provozovatelem a osoby zajišťující technické nebo organizační činnosti pro provozovatele v souladu s pokyny provozovatele (zprostředkovatelé osobních údajů).
 • 4.7. Provozovatel nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci,
 • 4.8. Za podmínek stanovených nařízením máte právo požadovat od provozovatele přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.
 • 4.9. V případě přesvědčení, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušována nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u orgánu dohledu.
 • 4.10. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytným požadavkem na uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů nelze smlouvu uzavřít ani ze strany provozovatele plnit.

5. Závěrečná ustanovení

 • 5.1. Pokud vztah související s používáním webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se strany dohodly, že jejich vztah se řídí slovenský právem.
 • 5.2. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty [email protected]
Poslední aktualizace dne 29. 6. 2020
Nahoru